Volgende acties werden reeds ondernomen aan het begin van het comité:

  • Tegen het besluit van het schepencollege van 06 juni 2016 werd een vernietigingsverzoek ingesteld bij de Raad van State door Jim Goetze. Deze procedure loopt.
  • Twee bewonersbrieven werden rondgedeeld aan de buren in de loop van 2021.
  • 220 protestbrieven en nota’s van de bewoners werden medio januari 2021 door Jim Goetze en Frank Coenen overhandigd aan burgemeester Frank Boogaerts (NVA) in aanwezigheid van de media. Wij kregen hierop geen respons.
  • Op 21 juli 2021 vond een infovergadering plaats op de Donkhoeve voor de buren, georganiseerd door het actiecomité. Een groot aantal buurtbewoners woonden deze infovergadering bij.
  • Begin december 2021 vond een onderhoud plaats tussen een afvaardiging van het schepencollege van  Lier (burgemeester Frank Boogaerts, schepen voor mobiliteit Bert Wollants en schepen voor sport Ivo Andries) en een afvaardiging van ons actiecomité (Frank Coenen en Filip T’Seyen). 

 

 

Steven Verbanck, Stafmedewerker milieu, gaf ons deze reactie.

Als Infrabel een overweg wil afschaffen, zal ze rekening moeten houden met de gemeente en de omwonenden

Dat was totnogtoe nergens geregeld. De Kamercommissie mobiliteit keurde een wetsvoorstel met de nieuwe procedure goed. De uiteindelijke tekst van het wetsvoorstel is nog niet gepubliceerd. 

De nieuwe procedure zou verlopen als volgt:

  • De gemeente organiseert een openbaar onderzoek over de afschaffing zodat bijvoorbeeld omwonenden hun bezwaren tegen de afschaffing kunnen formuleren.
  • De gemeente geeft een advies geven over de afschaffing.
  • Infrabel neemt een expliciete beslissing over de afschaffing, gemotiveerd aan de hand van enkele principes in de wet.
  • De gemeente en de wegbeheerder kunnen tegen de afschaffingsbeslissing van Infrabel in beroep gaan bij de FOD Mobiliteit. Die kan de afschaffing terugdraaien als de beslissing van Infrabel onvoldoende rekening houdt met de principes of met het advies van de gemeente.

Deze nieuwe procedure komt grotendeels tegemoet aan het standpunt dat de VVSG uitbracht tijdens een hoorzitting in de Kamercommissie mobiliteit (10 maart 2021).

We pleiten er namelijk voor dat over het afschaffen van een overweg een formele beslissing moet bestaan; totnogtoe gebeurt dat binnenskamers bij Infrabel. We hadden ook graag gehad dat zo’n beslissing politiek afgedekt is, maar dat is zelfs in de beroepsfase niet het geval in de nieuwe procedure.

We zijn wel tevreden dat de procedure voor zo’n afschaffingsbeslissing nu garandeert dat het publiek hierbij betrokken wordt en dat de gemeente medezeggenschap heeft. Nu is er geen probleem bij een constructief overleg tussen Infrabel en de gemeente, maar de gemeente heeft geen enkele formele poot om op te staan wanneer dat overleg vruchteloos is en Infrabel eigenhandig een overweg afschaft.

 Steven Verbanck – Stafmedewerker milieu